page_banner

Chứng chỉ

Giấy chứng nhận quần áo bảo hộ

Screenshot of the registration letter on the website

Ảnh chụp màn hình thư đăng ký trên trang web

Whitelist of masks and protective clothing

Danh sách trắng của khẩu trang và quần áo bảo hộ

Chứng chỉ Isolation Gown

Registration letter

Thư đăng ký

Giấy chứng nhận mặt nạ

FSC 1

FSC 1

FSC 2

FSC 2

Mask FDA exemption certificate

Giấy chứng nhận miễn trừ mặt nạ FDA

nanchang kanghua

nanchang kanghua

TYPE I DOC

LOẠI I DOC

TYPE II DOC

DOC LOẠI II

TYPE IIR DOC

LOẠI IIR DOC

Whitelist of masks and protective clothing

Danh sách trắng của khẩu trang và quần áo bảo hộ

Chứng chỉ CE cho các sản phẩm khác

Kanghua Export Sales Certificate 190815 1

Giấy chứng nhận bán hàng xuất khẩu của Kanghua 190815 1

Kanghua export sales certificate 190815 2

Giấy chứng nhận bán hàng xuất khẩu của Kanghua 190815 2

Kanghua Export Sales Certificate 190815 3

Giấy chứng nhận bán hàng xuất khẩu của Kanghua 190815 3